Možné odečty z daní

Hodnota daru:

Na základě písemného potvrzení se uvede hodnota finančního daru nebo například pokud darujeme krev. Minimální hodnota daru je 1 000 Kč. Za dárcovství krve si poplatník může uplatnit 2 000 Kč. U tohoto odpočtu se neposuzují měsíce, ale počítá se celý kalendářní rok.

kalkulačka

Odečet úroků:

Uvádí se skutečně zaplacené úroky. Částka u všech poplatníků v téže domácnosti nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč. Pokud platíme úroky jen po část roku, pak celková částka za všechny poplatníky v domácnosti nesmí přesáhnout násobek 1/12 z 300 000 Kč. Potvrzení o zaplacených úrocích poplatník přiloží v originálu. Poplatník, který uplatňuje úroky jako odečet poprvé, musí přiložit navíc kopii úvěrové smlouvy.

Platby na penzijní připojištění a pojištění:

Poplatník zde může uplatnit jako odečet od základu daně své penzijní připojištění. Není však možné uplatnit celé ale jen tu část, která převyšuje 6 000 Kč, max. 12 000 Kč. Tuto skutečnost poplatník doloží originálním potvrzením od pojišťovny. Poplatník, který uplatňuje tento odečet poprvé, musí navíc přiložit kopii smlouvy o penzijním připojištění.

Zaplacené životní pojištění:

Na základě potvrzení od pojišťovny, poplatník uvede své zaplacené životní pojištění. Podmínkou uplatnění tohoto odpočtu je spoření minimálně 5 let a maximálně 12 000 Kč. Potvrzení od pojišťovny se použije jako povinná příloha k přiznání. Poplatník, který uplatňuje tento odpočet poprvé, přiloží i kopii smlouvy o zřízení životního pojištění.

Odborové příspěvky:

Je-li poplatník členem odborů, může si zde odečíst členské příspěvky. Maximálně lze odečíst částku rovnající se 1.5% zdanitelných příjmů nebo maximálně 3 000 Kč.

kalkulace

Úhrada na vzdělání:

Pokud poplatník studuje nebo se jinak vzdělává a uhradil náklady na zkoušky, které ověřují výsledky jeho vzdělávání, pak lze tuto částku také uplatnit jako odpočet od základu daně.

A další přehledné informace najdete: https://www.marre-sub.cz/odecty-z-dani-v-roce-2017

Možné odečty z daní
4.3 (85%)16